Vážení přátelé,

 zprávu o činnosti jsem rozdělil do jednotlivých kapitol.

 1. Činnost ZKS 

             Program činnosti v sezoně 2018/2019 byl v obvyklém rozsahu a podařilo se realizovat většinu zadaných úkolů. Odehráli jsme 23 loutkových a 20 činoherních představení. Na podzim jsme již tradičně hostili divadelní přehlídku ADA Kaškova Zbraslav a připravili komponovaný pořad na Noc divadel 2018. Uspořádali jsme jednu naší taneční zábavu v sále restaurace U Přístavu a částečně se podíleli na organizaci Country plesu a Dětského karnevalu. Naši členové opět vystupovali a pomáhali s realizací Pašijových her v zámeckém parku a nově i před Loretou na pražském hradě. Podíleli jsme se na oslavě 100. let Československé republiky na Zbraslavi. V divadle hostoval soubor Křoví se svou hrou Královna koloběžka I a v divadle také vystoupil Martin Trnavský s hrou Kolega Mala Gibsona.

            Činoherní soubor ve skončené připravit dvě premiéry, a to Oldřich Vlček Hrátky s čertem a Svatoslav Mahelka Jeppe z Hůrky. Dále se průběžně, s ohledem na předpokládaný zájem publika reprízovaly již dříve nastudované hry, derniérováná byla Hurá do Evropy. Takže v současné době máme na repertoáru v činohře celkem čtyři hry.

            Loutkářský soubor v této sezóně nepřipravil žádné nové představení s výjimkou drobné scénky „Jak Pejsek a Kočička slavili 28. říjen“, kterou připravil František Pondělíček. Situace v loutkářském souboru je poněkud jiná. V současné době máme „na repertoáru“- či spíše přesněji k uvedení 21 her. S ohledem na personální obměnu, a to nejen hereckou ale i inspekční a v podstatě režisérskou, tak se z většiny sobotních představení stává neplánová premiéra. Podrobněji se k situaci ohledně loutkárny vrátím později.

            I přes mateřské povinnosti Božena Osvaldové pokračuje činnost dětského dramatického souboru. Uskutečnil se letní tábor, děti z dramaťáku vystupují v Hrátkách s čertem.

            Již tradiční součástí divadelní sezóny je společenský pobyt na horách, tzn. ve Vítkovicích v Krkonoších.

 2. Činnost výboru ZKS + zpráva o hospodaření

Hlavní činností výboru bylo průběžné organizační a koordinační zajištění akcí, což se víceméně dařilo. Díky dostatku finančních prostředků z minulých let je průběžné financování realizovaných akcí zajištěno a nikomu nic nedlužíme a nikdo nedluží nám. Hlavním zdrojem příjmů je vstupné za odehraná představení a další akce. Mimo to se v loňském roce podařilo prostřednictvím Ivany Aussenbergové získat zaměstnanecký gran ČEZ ve výši 30tis Kč, který byl použit na realizaci představení Hrátky s čertem.

Pravidelně se nám daří uspět s žádostmi v oblasti podpory Komunitních projektů MČ Zbraslav pro rok 2019 (granty). Pro letošní rok jsme obdrželi dotaci ve výši 73000 Kč na tři projekty:

Projekt č. 1     Připomenutí výročí 150. let od úmrtí Jana Kašky (20 000 Kč)

Projekt č. 2     Letní divadelní tábor Dětského dramatického souboru (26 000 Kč)

Projekt č. 3     Taneční zábavy – Taneční ples, Dětský karneval a Country ples (27 000 Kč)

Jen podotýkám, že podmínkou obdržení dotace je nutná finanční spoluúčast žadatele. Dále se musí vyplnit žádost s podrobným popisem a dalšími náležitostmi a také se akce musí včas a řádně vyúčtovat.

Jedinou větší investicí v loňském roce bylo zakoupení nového zvukového mixpultu a výměna kabelových audio rozvodů.

Průběžně bývám dotazován, jaké jsou možné maximální náklady na novou inscenaci. Přiznám se, že se zdráhám odpovědět. Musí být vždy přihlédnuto k celkovému kontextu a potřebě daného představení.  Někdy je výdaj 500 Kč moc a 5 000 Kč málo. Zásada je vždy vycházet z našeho stávajícího fundusu a při nákupu či výrobě přihlížet i k případnému dalšímu upotřebení dané věci a současně opravdové nutnosti pro konkrétní představení. Ale některé věci či služby opravdu nejsou levné či je nikdo ze souboru neumí.  

             V průběhu sezóny se objevil problém s návštěvností u dětských loutkových představení. Prokazatelně ubývá dětí, baby boom již pominul, o to více se zvyšuje návštěvnost dospělých. Dále si sice diváci zarezervují lístky, ale pak nepřijdou, a přitom se neobtěžují zrušit svoji rezervaci. Pak je představení v rezervačním systému označeno jako vyprodané, a tím pádem nepřijdou diváci tzv. z ulice, ale v reálu vyprodáno není.

            To samé bylo i v činohře především u představení Hrátek s čertem, o které je velký zájem.  Tímto nezodpovědným jednáním diváků přicházíme nejen o finanční příjem, ale je to škoda především pro další diváky a i účinkující.

            Na výboru se domluvilo, že možným řešením by bylo změnit způsob rezervace vstupenek na úhradu vstupného on-line. Účelem změny je zamezit zneužívání možnosti rezervace „bez postihu“. Zvýší se tím „závaznost“ rezervace. Dále si každý divák vytiskne vstupenku či by ji měl elektronicky.  Zatím se to měla zavést u činohry, u loutkárny až dle rozhodnutí, zda se také zavede prodej vstupenek „na místo“.

            Proběhlo pracovní setkání členů výboru za účelem vypracování přesné poptávky s našimi požadavky. Na základě této specifikace jsme obdrželi cenovou nabídku, která byla v podstatě v rozsahu tvorby nových stránek, a to proto, že na základě nového zadání záplatovat starý systém nemělo moc smysl. Celková nabízená cena byla 87 120 Kč. Vzhledem k výši předpokládaných nákladů bylo rozhodnuto, že takový výdaj nemůže schválit výbor spolku, a proto bude odsouhlasení realizace této akce předloženo na Valné hromadě členům. Do konce této divadelní sezóny se zatím zachoval stávající způsob rezervace vstupenek. 

            V této věci přišlo upozornění od Petra Hampla ml. na možnost zajistit prodej lístků přes GoOut. Veškerý rezervační systém a platební metody jdou přes ně (včetně zviditelnění). Poptali jsme se tedy provozovatele a přišla nám nabídka. Firma zajistí:

- Ticketingový systém na míru pro různé typy akcí

- Přehled – máme neomezený přístup do systému.

- Pohodlný nákup z pohledu zákazníka – zákazník může platit různými metodami

- Propagace akcí v rámci kulturního přehledu

 Finanční nabídka:

- Provize z prodaných vstupenek online: 8 % bez DPH z každé prodané vstupenky

V provizi jsou zahrnuty všechny náklady na systém, poplatky a propagaci, my ani zákazníci pak neplatí nic navíc.

 Takže máme nyní tři možnosti.

1)     Zachovat stávající způsob (to znamená jen rezervace)

2)     Tvorbu nových stránek s možností platby on-line

3)     Zajistit prodej lístků přes GoOut (či obdobný systém)

3. Návrh programu činnosti v sezóně 2019/2020

            K letošnímu připomenutí výročí 150. let od úmrtí Jana Kašky se připravuje tematický program, který bude uveden v rámci letošní Noci divadel (listopad).

       Podle rozhodnutí VH se bude realizovat změna rezervace vstupenek a také by se měl připravit Provozní řád Divadla Jana Kašky, který má většina divadel, a popisuje se v něm práva a povinnosti návštěvníků, ale i účinkujících.   

      V činoherním souboru již nyní probíhají úvodní čtené zkoušky na dvě nové hry a uvidí se, zda to půjde. Intenzivně by se pak mělo zkoušet na podzim.

            Loutkářský soubor se musí personálně stabilizovat a musí dojít k většímu osvojení uváděných her. Z tohoto důvodu je možné, že ne všechny stávající hry budou v sezoně uvedeny. Dále bych všechny prosil o co největší účast na opakovacích zkouškách.

      V létě budou obvyklé letní brigády, a protože se bude letos malovat „domek“, bude hlavní prací jeho vyklizení a zpětné nastěhování. K malování musí být připraven do 25. července!!!

4. Závěrečné hodnocení

Mimo výše popsané činnosti se výbor snaží sledovat významná životní jubilea členů. Rád bych chtěl zde popřát Ivaně Hamplové k 75. narozeninám, Sváťovi k nekulatým 79 a především Aleně Boubelíkové o 80. narozeninám.

Bohužel i letos jsme zaznamenali úmrtí naší členky, a to Heleny Němcové. I přes její věk, s ohledem na její životní vitalitu, nás její náhlý skon překvapil a zarmoutil…

S koncem sezóny oznámil své rozhodnutí o ukončení své divadelní činnosti František Pondělíček.  Kdybych měl zde vyjmenovat, co všechno odehrál, napsal, zrežírovat, vyrobil, postavil, namalovat a tak dále za svých přes šedesát let činnosti v různých formách zbraslavského divadla, tak bych tu byl asi do rána. Dovolím si mu zde skromně vyslovit jedno velké poděkování. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům za jejich odvedenou dobrovolnou práci.

 S pozdravem Divadlo žije!

 Filip Toušek, předseda Zbraslavské kulturní společnosti