Návštevní řád Divadla Jana Kašky

1. Návštěvní řád je platný pro budovu Divadla Jana Kašky, U Malé řeky 1319, Praha – Zbraslav na představení či akcích, jejichž pořadatelem je Zbraslavská kulturní společnost, z.s (dále jen ZKS).

2.  Návštěvním řádem nejsou dotčeny povinnosti plynoucí pro návštěvníka z obecně závazných právních předpisů či právních aktů či úkonů vydaných na jejich základě, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, jakož i povinnosti plynoucí z organizačních pokynů.

3.  Vstupenky do Divadla Jana Kašky lze zakoupit v pokladně Divadla Jana Kašky či on-line prostřednictvím internetových stránek https://goout.net/cs Zakoupením vstupenky a vstupem do objektu návštěvníci vyjadřují souhlas s návštěvním řádem a zavazují se k jeho dodržování. Zakoupené vstupenky jsou nevratné.

4.  Změna programu vyhrazena. Při zrušení představení není ZKS povinna poskytnout návštěvníkům náhradní termín zrušeného titulu. Vstupenky lze vrátit pouze v místě, kde byly zakoupeny.

        a) Peníze za vstupenky zakoupené v pokladně Divadla Jana Kašky se vracejí na pokladně Divadla Jana Kašky.

        b) Peníze za vstupenky zakoupené on-line prostřednictvím internetových stránek GoOut se vracejí opět v této síti.

5. Do budovy Divadla Jana Kašky vstupuje každý na vlastní nebezpečí. Foyer Divadla Jana Kašky je divákům přístupné 30 min. před začátkem představení. Vstup do sálu je umožněn 20 min. před začátkem představení, pokud není i inscenačních důvodů uváděné inscenace stanoveno jinak.  

6. Všichni návštěvníci Divadla Jana Kašky jsou povinni prokázat se platnou vstupenkou. Divákovi bez platné vstupenky nebude umožněn vstup do sálu.

7.  Návštěvníci Divadla Jana Kašky se řídí pokyny členů ZKS, především pak člena ZKS konávajícího produkční dozor nad konkrétním představením.

8.  Návštěvníci sálu Divadla Jana Kašky odkládají svrchní oděv a jiné předměty v divadelní šatně proti cedulce s číslem, kterou se musí při vyzvedávání prokázat. Cedulka se vrací. Poplatek za službu šatny je dobrovolný. ZKS neručí za ztrátu věcí, které jsou majetkem diváků a jiných osob, kromě věcí uložených v placené šatně ve foyeru Divadla Jana Kašky po dobu jejího provozu.

9.   Je zakázáno vnášet do Divadla Jana Kašky zbraně a obecně nebezpečné předměty, které mohou ohrozit ostatní návštěvníky Divadla Jana Kašky. V případě, že návštěvník je při příchodu do sálu pod vlivem omamných látek či jeho oděv či chování ohrožuje nebo ruší ostatní návštěvníky, je člen ZKS konající produkční dozor oprávněn rozhodnout o jeho nevpuštění do sálu, případně jeho vyvedení z Divadla Jana Kašky. Je zakázáno vnášet nápoje a občerstvení do sálu.

10. Návštěvník je povinen zaujmout své místo v sále do doby začátku představení uvedeného na vstupence. Začátek představení je signalizován zvoněním (či jiným zvukovým signálem) před představením a před koncem přestávky. Vstup do sálu po začátku představení není možný.

11.  Návštěvníci jsou povinni se chovat v průběhu představení tak, aby nerušili účinkující ani ostatní diváky. Za nezletilé nebo nesvéprávné osoby ve všech prostorách divadla odpovídá rodič, zákonný zástupce nebo pedagogický dozor.

12.  Návštěvníkům není dovolen vstup se zvířaty s výjimkou vodícího nebo asistenčního psa.

 13. Návštěvníkům je ve všech prostorách Divadla Jana Kašky zakázáno:

  • kouřit (včetně elektronických cigaret)
  • používat otevřený oheň
  • poškozovat budovu a vybavení interiéru
  • vhazovat předměty na jeviště a do hlediště
  • pořizovat zvukové a obrazové záznamy bez předchozího výslovného souhlasu pořadatele
  • telefonovat v hledišti během představení

14.  Návštěvníci se mohou pohybovat jen v prostorách jim určeným a není jim dovoleno vstupovat do prostoru vyhrazeného hercům, členům ZKS či jiným pověřeným osobám (jeviště, lávky pro loutkoherce, zázemí divadla, herecké šatny).

15.  V průběhu představení jsou všichni návštěvníci povinni ve foyeru a přilehlých prostorách zachovávat klid, aby nerušili představení.

16.  Po skončení představení nejsou diváci oprávněni setrvávat v prostoru divadelního sálu. Divácká šatna končí svůj provoz 15 minut po skončení představení a za nevyzvednuté svršky a zavazadla po uplynutí této doby nepřebírá ZKS odpovědnost.

17.  Divadelní bar končí svůj provoz 15 minut po skončení představení. Poté foyer Divadla Jana Kašky již není považován za veřejný prostor.

18. V případě vzniku škody způsobené návštěvníkem Divadla Jana Kašky je dotyčná osoba povinna tuto událost ihned nahlásit členu ZKS konajícímu produkční dozor a způsobenou škodu odstranit nebo ji finančně uhradit.

19.  V případě vzniku škody způsobené návštěvníkovi Divadla Jana Kašky je člen ZKS vykonávající produkční dozor o této skutečnosti povinen sepsat protokol o škodní události a dále postupovat v souladu s obecně platnými předpisy.

20.  Vstup do Divadla Jana Kašky je bezbariérový. Pro vozíčkáře je možno zajistit jedno místo s dobrým výhledem na jeviště. Toto místo není předmětem předprodeje. V tomto případě je nutno nás kontaktovat prostřednictvím www.divadlozbraslav.cz  V Divadle Jana Kašky není bezbariérové WC.    

21.  V případě nevolnosti nebo úrazu mají návštěvníci Divadla Jana Kašky možnost tuto skutečnost ohlásit členovi ZKS vykonávající produkční dozor, který zajistí pomoc.

22.  V případě evakuace objektu divadla jsou návštěvníci diváci povinni dodržovat požární evakuační plán a řídit se pokyny osob řídících evakuaci. Požární řád, požární evakuační řád a požární poplachové směrnice jsou viditelně vyvěšeny v prostoru šaten pro diváky.

23.  Každá osoba vstupující do divadla souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce představení pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celého nebo části hlediště, chodeb a foyer v souvislosti s divadlem, pořadatelem akce a jeho smluvními partnery.

24.   Upozorňujeme, že ZKS neodpovídá za akce v Divadle Jana Kašky, u kterých není pořadatelem.

Schváleno Výborem Zbraslavské kulturní společnosti dne 7. ledna 2020 s účinností od 15. ledna 2020.