Zpráva o činnosti ZKS v sezóně 2016/2017

Valná hromada 30. červen 2017

 Vážení přátelé,

 zprávu o činnosti jsem rozdělil do jednotlivých kapitol.

 1. činnost ZKS  - přehled

             V uplynulé sezóně jsme odehráli 26 loutkových, 30 činoherních představení, dětský dramatický kroužek uvedl 2 představení. Na podzim jsme již tradičně hostili divadelní přehlídku ADA Kaškova Zbraslav. Uspořádali jsme jednu naší taneční zábavu v sále restaurace U Přístavu. Naši členové opět vystupovali a pomáhali s realizací Pašijových her v zámeckém parku. Loutkářský soubor vystoupil s pohádkou na dětském dnu na Zbraslavi. V divadle hostoval soubor Křoví se svou hrou Konec švandy.

            Uskutečnily se jeden zájezdy se Snem noci svatojánské do Radotína. S touto hrou jsme se také zúčastnili pražské divadelní přehlídky POPAD. Výsledkem bylo zjištění, že náš pohled na to, jak dělat divadlo, a poroty, je zcela odlišný.

            Činoherní soubor připravil dvě premiéry, a to Oldřich Vlček Sen noci svatojánské, Svatoslav Mahelka svoji autorskou hru Alice. Přezkušovalo se obsazení v Noci na Karlštejně a Machovi a Šebestové. Dále se průběžně, s ohledem na předpokládaný zájem či nezájem publika, reprízovaly již dříve nastudované hry.

            Loutkářský soubor v této sezóně obnovil Rusalku. Nelehký úkol nahradit Františka Kadlečka vzal na sebe Honza Zemánek a zhostil se ho velmi dobře.           

            Úspěšně pokračuje činnost dětského dramatického kroužku. Proběhl letní divadelní tábor, a jak děti odrůstají, tak se již někteří zapojují do činnosti souborů ZKS a jsou velkým přínosem.  

            K připomenutí 160. výročí ochotnického divadla na Zbraslavi se uskutečnilo slavnostní představení Snu noci svatojánské v městské zahradě doprovázené stručnou připomínkou historie prostřednictvím dvou bannerů.

            Již tradiční součástí divadelní sezóny je společenský pobyt na horách, tzn. ve Vítkovicích v Krkonoších.

            Program činnosti byl a je docela náročný a jak opět opakuji, dosáhl asi maxima zvládnutelnosti stávajícím způsobem.

 2. Činnost výboru ZKS + zpráva o hospodaření

 Protože již vedu spolek 15 rok, dovolím si zde trochu bilancovat. Vzhledem k náročnosti a četnosti činnosti, dosáhl stávající způsob řízení spolku, svého maxima. Členové výboru nejsou zaměstnanci spolku, mají svá civilní zaměstnání a někteří i osobní soukromý život.

Poslední dobou je mi vytýkáno, že jsem se měl chovat v některých případech přísněji. A naopak, když jsem chtěl být ráznější a tvrdší, tak jsem byl od toho zase zrazován.

Nemohu reálně nikomu nic nařizovat, nejsme zde v postavení nadřízený – podřízený, ale jako statutární zástupce nesu za činnost spolku právní odpovědnost. Snažím se udržet náznak nějakého řádu a případným sporům se snažím předcházet a konfliktní situace tlumit, ale občas mě hodně svrbí jazyk, a musím toho hodně spolknout, a vydýchat. 

 Navrhuji, aby si všichni členové uvědomili a osvojili tyto tři základní pravidla.

 1) Udělám to, co slíbím.

2) Dodržím to, co se domluví.

3) Pokud nemohu dodržet pravidlo 1 a 2 (z časových, osobních či jiných důvodů), tak to včas oznámím!

 Kupodivu nežijeme v nějaké „divadelní bublině“, ale v poměrně komplikovaném právním i společenském systému. Tak uvedu stručně nejdůležitější řešené věci v uplynulém období:

1) Byly dokončeny administrativní záležitosti spojené se změnou stanov ZKS.

2) Jednání o nové nájemní smlouvě k divadlu mezi MČ Praha – Zbraslav a ZKS došlo do finále. MČ vypracovala návrh smlouvy, který jsme nyní připomínkovali. Velký podíl na úspěchu jednání o konečné podobě smlouvy měly Zuzana Wildová s Lenkou Podrazskou. Během jednání s MČ jsme doložili své finanční možnosti a díky perfektně vedenému účetnictví to nebyl problém.   Dále, dle mého názoru i MČ časem pochopila, že je pro ni výhodné, nás prostřednictvím pro nás únosného pronájmu divadla podporovat.  Nová smlouva by měla být uzavřena na dobu neurčitou a řeší se jen délka případné výpovědní doby a výpovědní důvodu.

3) Provoz budovy DJK.

Nová smlouva potvrzuje reálný stav, kdy ZKS je prakticky výsadním uživatelem, ale současně i správcem a udržovatelem. Což je sice pro nás provozně velmi výhodné, ale nese to také odpovědnost. Od března si například uklízíme celou budovu sami. Prosím, aby si to všichni uvědomovali a nechovali se zde jako v nějakém mama-hotelu…

4) Finance

Z hlediska výdajů jsme stále, až do vyjasnění nájemní smlouvy, v úsporném režimu. Většina výdajů v této sezóně byla spojena s realizací nových inscenací, běžné režie a opravy poškozených či nefunkčních zařízení.  Jedinou větší investicí byly rekonstrukce podlahy jeviště.    

Hlavním zdrojem příjmů je vstupné za odehraná představení: Dalšími jsou případné dotace či granty. Obdrželi jsme dotaci MČ Praha – Zbraslav na hru Sen noci svatojánské, Oslavu 160. let zbraslavských divadelních ochotníků a letní tábor dětského dramatického kroužku.

Dále jsme požádali o grant MHMP, ale ten jsme nezískali. Požádám znova letos, ale opět si moc velké naděje na úspěch nedávám.

S vedlejší „hospodářské činnosti“ jsou více méně příjmy drobné (prodej CD Petránek či knihy Zbraslavské pověsti).

5) Právní, účetní a jiné povinnosti

Účetnictví musíme vést profesionálně. Je to strašná nuda.. ale jinak to nejde. Cokoliv jiného by byla anarchie.  Sledovat, jak to bude s EET – zda se týká našeho baru a nakonec i dopady „protikuřáckého zákona“ je také strašná zábava.

 6) Ustanovení Dramatické rady

 Z výše řečeného je zřejmé, že ve výboru se řešilo docela dost věcí, které jsou potřebné, v podstatě servisní, musí se zúřadovat, vyřešit, dodělat, ale primárně se netýkají naší hlavní činnosti, to je samotného hraní divadla. Proto výbor rozhodl o ustanovení Dramatické rady ve složení Oldřich Vlček, Ivan Kočí, František Pondělíček, Božena Osvaldová, Michaela Rybická.

 DR není žádný cenzurní orgán. DR by měla především posuzovat předkládané hry, dále navrhovat a vyhledávat nové hry, ale i posuzovat stávající repertoár.   Zatím proběhla dvě jednání DR a mezi jejími členy se především diskutuje o způsobu a směřování její činnosti. Výsledkem by mělo být stanovení dlouhodobého dramaturgického plánu.

 3. Návrh programu činnosti v sezóně 2017/2018

Nebudu zde stanovovat konkrétní plán. To by měla být záležitost DR a výboru. Zatím to vypadá, že mimo repríz stávajících her by se v sezóně 2017/2018 měli v činohře připravovat hry komornější a jednodušší a za režii tzn. bez grantové podpory a „velká hra“ by se měla připravit na podzim 2018.

V loutkárně to bude záležet na reálných personálních možnostech.

 Dále mimo předpokládaných obvyklých akcí (přehlídka ADA, ples, Pašije) bychom se letos rádi zúčastnili „Noci divadel“. Výbor ale rozhodl, že pokud nebude vybrán a připraven vhodný program, tak se radši nepřihlásíme, aby nebyla ostuda.

 4. Závěrečné hodnocení

 V loňském roce bylo české loutkové divadlo prohlášeno za světové kulturní nehmotné dědictví UNESCO. To je mimo jiné hezké ocenění naší činnosti, ale i závazek. Současně jsme docela unikátní divadelní spolek. Není obvyklé, aby v jednou spolku byly tři prolínající se skupiny – loutkoherecká, činoherní a dětský dramatický kroužek.

Výbor si ale uvědomuje i jisté nedostatky. Mezi členy výboru se budou muset přesně rozdělit pracovní činnosti a přesné odpovědnosti. Je nutné, vzhledem k tomu, že v souboru přibývají noví členové, vypracovat nějaký základní „bezpečností manuál - provozní pokyny“, co se může a nesmí dělat v divadelní budově.

Výboru se stále nedaří zajistit dostatečnou propagaci o činnosti divadla. Dále bych prosil všechny členy a nyní především činoherce, aby se zúčastnili letních brigád. Bude se především uklízet, spíše probírat a redukovat obsah domku, kam se prostě již nevejdeme. Kvůli tomu se mimo jiné vyrábí nový regál na kulisy.

Pokud bude mít kdokoli zájem přijít na brigádu mimo vypsané termíny, tak ať mě kontaktuje a nějak se to zařídí.

 Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům za jejich odvedenou dobrovolnou práci.

 S pozdravem Divadlo žije!

 Filip Toušek, předseda Zbraslavské kulturní společnosti