Zpráva o činnosti Zbraslavské kulturní společnosti v sezóně 2015/2015

Valná hromada 10. června 2016 

Vážení přátelé, 

zprávu o činnosti jsem rozdělil do jednotlivých kapitol.

 1. činnost ZKS 

             V uplynulé sezóně jsme odehráli 24 loutkových, 28 činoherních představení, 3 komponované pořady a dětský dramaťák uvedl 1 představení. Na podzim jsme již tradičně hostili divadelní přehlídku ADA Kaškova Zbraslav. Uspořádali jsme jednu naší taneční zábavu v sále restaurace U Přístavu. V lednu připravil Oldřich Vlček spolu s Milanem Čejkou představení k 80-tinám Woodyho Alena. Naši členové opět vystupovali a pomáhali s realizací Pašijových her v zámeckém parku a nově i v katedrále sv. Víta na pražském hradě (organizačně tandem Oldřich Vlček s Tomášem Šamárkem), dále na zajištění a organizaci oslav k 700. výročí narození Karla IV. na Zbraslavi (Oldřich Vlček). Loutkářský soubor vystoupil s pohádkou na přenosné scéně na dětském dnu na Zbraslavi.

            Uskutečnily se dva zájezdy. Činoherci vyrazili až do dalekých Větřkovic u Opavy, kde vzhledem k velkému zájmu diváků odehráli dvě představení Rozmarného léta. Loutkáři jsou skromnější a jeli jen do nedaleké Březové-Oleško.   

            Činoherní soubor se v této sezóně velmi činil a zvládnul připravit tři premiéry, a to Oldřich Vlček svoji autorskou hru Čtyři páry, jedno eso, Filip Toušek obnovené představení Noc na Karlštejně a Zdeněk Beránek svoji autorskou hru Pouta.  Dále se průběžně, s ohledem na předpokládaný zájem publika, reprízovaly již dříve nastudované hry.

            Loutkářský soubor v této sezóně připravil jedno nové představení, a to Kašpárek a ježibaba pod režijním vedením Františka Pondělíčka. Příprava této nové pohádky byla zároveň spojena se zaučováním nových adeptů vodění či mluvení.     

            Úspěšně pokračuje činnost dětského dramatického kroužku. K Pavle Bruknerové se letos přidala Božena Osvaldová, která se svoji skupinkou připravila hru Malé velké putování.  Pavla připravila v rámci letního tábora hru Muzikál ze základky.   

            Již tradiční součástí divadelní sezóny je společenský pobyt na horách, tzn. ve Vítkovicích v Krkonoších.

            Program činnosti byl a je docela náročný a dosáhl asi maxima zvládnutelnosti stávajícím způsobem.

 2. Činnost výboru ZKS + zpráva o hospodaření

 Hlavní činností výboru bylo průběžné organizační a koordinační zajištění akcí, což se víceméně dařilo.

 Mimo těchto záležitostí se výbor zabýval především přípravou nových stanov Zbraslavské kulturní společnosti a jednáním o nové nájemní smlouvě s městskou částí Praha-Zbraslav na budovu divadla Jana Kašky. 

           1) Stanovy Zbraslavské kulturní společnosti byly vypracovány a jsou předloženy dnešní valné hromadě členů ke schválení.  Stanovy vycházení z původních, v popisu reálné činnosti ZKS jsou přesnější. Dále obsahuji transformaci ZKS z občanského sdružení na spolek i jsou zapracovány i požadavky NOZ. Věřím, že stanovy budou dnešní valnou hromadou schváleny a výbor bude moci dokončit následné administrativní kroky, a to především jejich zápis do spolkového rejstříku a další administrativní povinnosti.

            2) Jednání o nové nájemní smlouvě k divadlu mezi MČ Praha – Zbraslav a ZKS. Již od podzimu jsme byli z městské části upozorněni, že bude zahájeno jednání o nové nájemní smlouvě. To jsme očekávali, protože stávající smlouvy jsou již především po formální stránce zastaralé. Dne 20. 1 proběhlo úvodní jednání, při kterém nám byly předloženy požadavky MČ. Z předložených požadavků bylo zřejmé, že MČ nemá zcela správný přehled o fungování ZKS a našich finančních možnostech. Některé požadavky byly akceptovatelné, některé upozornily na naše resty (viz stanovy, či spolkový rejstřík, evidence majetku) a některé byly neakceptované. Šlo především o výši nájemného a rozsah poskytovaných služeb. Na předložené požadavky výbor vypracoval poměrně rozsáhlou odpověď a také předložili zprávy o účetnictví ZKS z minulých let.

            Městská část připravuje „koncepci kulturní politiky“, ve které se dle informací, co mám k dispozici, s námi počítá. Dále bych zde chtěl tlumočit stanovisko paní starostky Zuzany Vejvodové, že rozhodně není snahou MČ nás z divadla vyhodit.

            Obnovení jednání o nové nájemní smlouvě předpokládám během léta a věřím, že se nám podaří se domluvit na oboustranně přijatelné podobě. Naší činnost si bez možnosti stálého domácího zázemí v budově Divadla Jana Kašky nedovedu představit a asi by ztráta divadla vedla k postupnému utlumení činnosti a následnému zániku ZKS.

            V rámci výše zmíněného jednání bylo domluveno i předložení z naší strany seznamu požadovaných nutných údržbářských prací v budově Divadla Jana Kašky. Přeci jen je budova divadla od rekonstrukce po povodni již 14 let v provozu. Některé práce již byly provedeny (výměna 3 ks navijáků u jevištních tahů, oprava prahu u vstupních dveří), v létě proběhne vymalování foyer, WC pro veřejnost, hlediště a výměna koberce na jevišti.

            Poslední věcí, která se týká budovy DJK je, že od 1. ledna 2016 MČ omezila rozsah úklidu v divadle (zajišťuje úklid jen foyer + WC pro veřejnost). Sál a ostatní prostory si uklízíme sami, a to i včetně zajištění úklidových a hygienických potřeb. Což znamená pro nás navíc nemalé výdaje. Tímto se dostávám k financím.

            S ohledem na předpokládané zvýšení fixních nákladů výbor rozhodl o zvýšení vstupného za představení na 50 Kč za dětská a 100 Kč za večerní s platností od 1. ledna 2016.

            Z hlediska výdajů jsme především od ledna přepnuli, a do vyjasnění nájemní smlouvy, zůstaneme ve výdejích v úsporném režimu. Většina výdajů v této sezóně byla spojena s realizací nových inscenací, běžné režie a opravy poškozených či nefunkčních zařízení.  

            Na podzim se ještě realizovala dlouho uvažovaná výměna reflektorů na loutkové scéně – osazeny LED reflektory a dále se zakoupily 3 nové sady hlavových mikrofonů na nerušených frekvencích. Největší výdaj na jaře bylo zakoupení pianina od Erika Bezdíčka.  Zdarma jsme získali barevnou A3 tiskárnu.

            Mimo příjmů za samotná odehraná představení jsou hlavním zdrojem příjmů dotace či granty. Požádali jsme o dotaci MČ Praha – Zbraslav na hru Noc na Karlštejně (obdržely) a na podporu na Dramatický kroužek (bylo zamítnuto). V rámci druhého kola výzvy předpokládáme podání žádosti na letní tábor dramatického kroužku a hru Sen noci svatojánské.

            Dále požádáme o grant MHMP, ale zde si moc velké naděje na úspěch nedávám. Z vedlejší „hospodářské činnosti“ jsou více méně příjmy drobné (prodej CD Petránek či knihy Zbraslavské pověsti). I když se členové v divadelním baru docela snaží, ten nás asi nezachrání…  

            Smutné jsou spíše výdaje, které jsou zbytečné. To se týká především kostýmů do obnovené inscenace Noc na Karlštejně, kde se nám některé původní kostýmy nepodařilo dohledat a musely se tedy pořídit neplánovaně nové, což obnovení inscenace zbytečné prodražilo.                

            Během léta jsem dokončil uspořádání archívu ZKS a založil nějaký systém kartotéky. Jde o cenné doklady historie divadelní činnosti na Zbraslavi.  

            Z výše řečeného je zřejmé, že ve výboru se řešilo docela dost věcí, které jsou potřebné, v podstatě servisní, musí se zúřadovat, vyřešit, dodělat, ale primárně se netýkají naší hlavní činnosti, to je samotného hraní divadla. 

3. Návrh programu činnosti v sezóně 2016/2017 

      Naše činnost je v podstatě kontinuální, záleží jen na vůli a chtění. Takže je potřeba dokončit některé rozdělané projekty a určitě se objeví další nové…   současné době vzhledem k výše řečenému výbor nepředpokládá nějaké výrazné investice. V rámci letních brigád se provedou především úklidové práce. Dále inventarizace majetku i selekce věcí především v domu, protože bychom se do něj za chvíli nevešli. Pokud se budeme, a asi bychom se měli, hlásit k tradici ochotnického divadla na Zbraslavi, tak v příštím roce (15. března 2017) uplyne 160 let od prvního představení, tak by to chtělo nějak připomenout.   

Dramaturgický plán pro sezónu 2016/2017 

Činohra:                    reprízy stávajících her (dle zájmu diváků)

                                   zkoušení a premiéra her Alice, Sen noci svatojánské 

Loutkové divadlo:          reprízy stávajících her                                          

Další akce:                        Ples (leden – únor 2017)

                                        Kaškova Zbraslav              

 4. Závěrečné hodnocení 

V hlavní činnosti působí současně tři prolínající se skupiny – loutkoherecká, činoherní a dětský dramatický kroužek a naše činnost je založena na dobrovolnosti a nikdo tedy nemůže v podstatě nikomu nic nařizovat.  Jsem rád, že si všichni současně uvědomují, že každá činnost musí mít svůj řád a musí se respektovat stanovená pravidla. Já, i ostatní členové výboru se snažíme jednotlivé akce koordinovat vzájemným dialogem a dohodou zúčastněných. Nikdy jsem se nesnažil něco nařizovat či zakazovat, nebo prosazovat „silou“.  Jsem rád, že současně nemusíme řešit, že se nic neděje či nedělá.

 Jsou i věci neveselé, které přináší život. Na podzim zemřel, i přes delší zdravotní problémy poměrně náhle, náš dlouholetý člen pan Vladimír Lindner. Pozitivní je, že se členům narodili potomci, či jsou na cestě. Po dlouhých létech se vrátil do loutkářského souboru Milan Čejka, současně probíhá postupná generační výměna v loutkářském souboru. Závěrem bych se chtěl zmínit, že začátkem května jsme byli přát k devadesátinám naší nejstarší člence, paní Editě Svobodové.   

To vše se výbor snaží také sledovat. Ale jen jako závěrečnou glosu a pro odlehčení. Bohužel nežijeme ve vzduchoprázdnu, a současné zpřísňování či utahování povinností doléhá i na náš spolek a musíme se s tím holt srovnat. Mimo změn stanov a dalších povinností, nám například hrozí i Elektronická evidence tržeb z divadelního baru, k hostinské živnosti a licenci na prodej alkoholu…. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům za jejich odvedenou dobrovolnou práci. 

S pozdravem Divadlo žije! 

Filip Toušek, předseda Zbraslavské kulturní společnosti