Zbraslavská kulturní společnost bilancovala
(Zbraslavské noviny 7/1999)

V sobotu 29. května t.r. se konala valná hromada všech členů ZKS, (registrováno je jich 61). Přednesena byla stručná zpráva o činnosti v letech 98 - 99. Většina akcí, pořádaných ZKS, se rok od roku opakuje - taneční zábavy, karnevaly pro děti, organizační výpomoc při festivalu dechovek "Vejvodova Zbraslav", výstavy ve školní budově apod. Tato stabilní a zaběhnutá činnost má své výhody i nevýhody - na jedné straně organizátoři už vědí, jak na to, na straně druhé přílišná rutina tak trochu anuluje žádoucí tvůrčí invenci, Jako jisté minus bylo konstatováno, že se letos nepodařilo uspořádat tradiční a oblíbený masopustní karneval v sokolovně. Důvod byl jediný - nenašel se vhodný termín. Problém lze chápat i v širších souslostech - šlo o důsledek špatné koordinace akcí, pořádaných různými zbraslavskými organizacemi. Vylepšení této situace není ani tak úkolem pro ZKS, spíš by mělo být v silách (a pracovní náplni) kulturního odboru MÚ.

 

VÝZVA ČÍSLO JEDNA!

Zbraslavská kulturní společnost spolu s redakcí Zbraslavských novin vyzývají všechny zbraslavské organizace, které se zabývají pořádáním veřejných kulturních a společenských akcí, aby svou činnost v předstihu propagovaly prostřednictvím rubriky "Kulturní kalendář", kterou každý měsíc připravuje ZKS pro místní noviny. Dále aby reagovaly na dopis, který výbor ZKS v průběhu léta rozešle a který je v podstatě obdobou této výzvy.

Propagace kulturních, sportovních a společenských akcí, ať už s výdělečným kalkulem či bez něho, se děje na stránkách Zbraslavských novin vždy zdarma! Proč nevyužít příležitosti?

Snahou ZKS je, aby byly podchyceny všechny plánované veřejné produkce, ať už pořadatelem je kdokoliv, aby se nestávalo to, že se k jednomu termínu sejde několik akcí obdobného typu a navzájem si nejapně (i když nechtěně) konkurují, na čemž tratí organizátoři jak nižší účastí obecenstva, tak i finančně.

- ZKS -


Jako už v minulých letech, i v době nedávné a současné byla a je hlavní a stěžejní náplní činnosti ZKS práce v divadelních souborech.

Statistika loutkářského souboru Rolnička

(Podklady dodala paní Blanka Velemínská)

Až na malé výjimky hráli loutkáři z Rolničky zbraslavským (i přespolním) dětem každou sobotu. Sehráli tak v údobí říjen 98 - duben 99 celkem 20 představení. (Čtyřikrát se na jevišti Divadla J. Kašky představily hostující soubory.) V sezóně nastudovali novou pohádku (Kašpárek doktorem) a v současné době připravují další, ta by měla mít premiéru na podzim. Všechna představení pro děti shlédlo celkem 1.170 diváků - a to je úctyhodný počet. (Většinou bylo beznadějně vyprodáno.) Nejnavštívenější byly už tradičně maňáskové inscenace.

 

VÝZVA ČÍSLO DVĚ!

Loutkáři z Rolničky vyzývají všechny zájemce o tento druh zájmové činnosti ať neváhají a ještě před zahájením nové sezóny se přihlásí buď písemně na adrese "Odbor kultury MÚ, ulice Opata Konráda 1196", nebo přímo u některého z členů souboru, (F. Pondělíček, Žitavského ulice 493 - B. Velemínská, Žitavského ulice 491 - M. Svobodová, U Kostrounku 309 - S. Mahelka, El. Přemyslovny 384, atd.), který jim dodá potřebné a vyčerpávající informace.

Upozorňujeme, že není třeba mít obavy, že není třeba cokoliv umět a znát! Vše vás postupně naučíme, se vším se časem seznámíte. Pro tuto činnost netřeba být "hercem" - soubor potřebuje členy k vodění loutek, k technické výpomoci, i třeba pro obsluhu šatny, prodej vstupenek nebo organizační výpomoc.

Hrát divadlo pro děti chápe výbor ZKS jako vůbec nejdůležitější část činnosti organizace. Dětské publikum je vděčné, spontánní, bezprostřední, jeho zdánlivě atypické reakce připravují loutkářům nezapomenutelné zážitky. V záplavě často tristních televizních seriálů, které jsou děti nuceny v současné době konzumovat, představuje loutkové divadlo, se snahou o čistou, klasickou pohádkovou formu svých inscenací, určitý protipól kultury a kulturnosti, a v tom je zcela určitě originální a nezaměnitelné.

- LS Rolnička -

Statistika zbraslavských ochotníků

(Napsala paní Libuše Vedralová)

Osmá sezóna zbraslavských ochotníků je za námi a já se začínám s chutí a radostí přehrabovat v té záplavě fotografií a různých článečků, které se vztahují k činnosti ochotnického souboru ZKS. A o čem byla práce ochotníků v uplynulé sezóně?

Hned 15. 3. 1998 měla premiéru pohádka pro dospělé "Aklukrak aneb Jak Karin ke štěstí přišla?" z pera paní Heleny Němcové. Na repertoáru souboru se objevila pouze 6x, a tak věřím, že se v následující sezóně s tímto roztomilým dílkem ještě setkáme. Pod režijním vedením autorky se zde představily Eva Soukupová, Blanka Velemínská, Helena Němcová, Zdeněk Meyer, Víťa Randák, Filip Toušek a Tomáš Vacek.

O necelý měsíc později, 12. 11. 1998, uvedl soubor ZKS hru Z. Podskalského "Žena v tryku století" v režii Svatoslava Mahelky. Toto představení se odehrálo 7x. V šesti příbězích si zahráli Jirka Kohout, Franta Pondělíček, Tomáš Vacek, Lenka Kulhánková, Olga Nováková, Blanka Pekárková a Líba Vedralová.

Na třetí premiéru sezóny 98/99 jsme si museli počkat až do 4. 3. 1999, kdy se nám hrou "Dět(d)kové" představil jako autor, spolurežisér (se Sváťou Mahelkou) a představitel hlavní role pan František Pondělíček.

Dosud se tato hra trála pouze 7x, ale snad si v příští sezóně najdou diváci cestu i k této perfektní hře. Zatím se na Frantu Pondělíčka, Sváťu Mahelku, Jaroslava Marcela Boťchu, Ladislava Čápa, Miroslava Bauera, Tomáše Privaru, Markétu Mahelkovou a Blanku Pekárkovou, kteří ve hře "Dětkové" hrají, bylo podívat přibližně 280 diváků.

Činoherní sezónu uzavírá další autorská hra z pera Heleny Němcové, která je v ní opět režisérkou a jednou z protagonistek. Jde o již třetí převrácenou pohádku, tentokrát na téma "Slepička a kouhoutek". Premiéra byla 20. 3. 1999.

Přestože v představení Aklukrak a Žena v trysku století se objevily líbivé melodie Vaška Vedrala, ve "Slepičce" se vyřádil úplně. Jde totiž o "operní taškařici" a tak Vašek jako autor hudby nesundá ruce z klavíru po celých 90 minut, co trvá toto představení. Z hlediska repríz, návštěvnosti i ohlasu diváků jde o nejúspěšnější předtavení této sezóny. Hrálo se 10x a doposud jej zhlédlo 600 diváků. Další reprízy na sebe na podzim určitě nenechají čekat. Ostatně autoři i všichni protagonisté si nepřejí nic jiného. A kteří to jsou? Vašek Vedral, Líba Vedralová, Tomáš Vacek, Olinka Nováková, František Kadleček, Víťa Randák, Helena Němcová, Zdeněk Meyer a Jiřina Černá.

Všechny členy ochotnického soubouru teď čekají prázdniny, ale už teď se moc těšíme na sezónu 1999/2000.


O čem se dále jednalo a mluvilo na valné hromadě ZKS

Aklamační volbou byli do svých funkcí potvrzeni (na další dva roky) všichni dosavadní "výboři". Výbor byl doplněn o jednu novou členku. Má tedy toto složení: F. Pondělíček (předseda), A. Boubelíková (místopředsedkyně), B. Velemínská (jednatelka), L. Vedralová (pokladní), F. Toušek, L. Kohoutová, M. Svobodová.

Dále valná hromada odhlasovala výši členských příspěvků (70,- Kč na rok, studenti a důchodci 40,- Kč). Jde spíše o symbolickou částku, její zaplacení však podmiňuje členství v organizaci. Bylo konstatováno, že členové ZKS mají spoustu povinností, ale žádné výhody. Tou zjevně jedinou (rovněž ji odhlasovala květnová valná hromada) je nárok zúčastnit se zdarma akcí, pořádaných ZKS, (t.j. divadelních inscenací obou souborů, tanečních zábav apod.). Jednalo se ještě o dalších dílčích problémech, týkajících se v podstatě pouze vnitřní strukturalizace společnosti, tedy o záležitosti směrem k veřejnosti nezajímavé a málo srozumitelné, o nichž nemá význam se rozepisovat.

Zaznělo však několik hlasů, které bych rád zaznamenal. Šlo o názory (ak. mal. pan Petr Hampl i jiní), které tvrdily, že ZKS se do jisté míry odklonila od úkolů, kvůli nimž před léty vznikla. Že se v podstatě v současnosti stala pouze zastřešující organizací pro činnost divadelních souborů, že se obsah jejího působení vymezil pojmem "kultura" (a to ještě s důrazem na jedinou prioritní oblast - na divadlo) a pomíjí širší kontexty, pestřejší škálu působení, kterou bychom mohli definovat pojmem "kulturnost".

 

VÝZVA ČÍSLO TŘI

Zbraslavská kulturní společnost vyzývá zbraslavskou kulturymilovnou veřejnost, jednotlivce i skupiny, aby přišli mezi nás, aby s námi navázali spolupráci nebo se stali přímo našimi členy, aby přišli se svými iniciativami, které obohatí naši činnost o nové dimenze.

!!! Vyzýváme všechny, kdo mají dobré nápady a chybí jim pomocná ruka nebo technické zázemí!!!

!!! Vyzýváme všechny, kdo si myslí, že kulturní prostředí naší obce není na úrovni a mají k problému co říci!!!

!!! Vyzýváme zbraslavské výtvarníky, hudebníky, "psavce", sběratele "čehokoliv", všechny, jejichž profese či speciální zájem směřuje k vytváření kulturních hodnot!!!

!!! Vyzýváme prosté milovníky a konzumenty kultury a umění - přivítáme jejich výpomoc při námi pořádaných akcích, výpomoc pracovní i finanční! (I pasivní členství v ZKS podpoří naši činnost - členský příspěvek se defakto stane sponzorským dárkem!)!!!

 

Co ZKS dosud podniká či podnikala?

Divadlo loutkové i ochotnické, koncerty, taneční zábavy pro děti i dospělé, výstavy, přednášky a besedy, publikační činnost, organizační výpomoc při velkých akcích, zprostředkovává vystoupení hostujících souborů nebo jednotlivců v Divadle J. Kašky.

 

Co může ZKS nabídnout?

Bezproblémovou spolupráci s městskou částí Zbraslav, (s místním úřadem apod.), služby prostřednictvím odboru kultury MÚ, budovu Divadla J. Kašky s dobrou technickou vybaveností, určité finanční krytí některých projektů a především lidské zázemí s propojením cenné práce a dobré zábavy mezi vynikajícími lidmi.

- výbor ZKS -


Závěrem...

V současné době čeká na členy ZKS spousta práce - zajména v Divadle Jana Kašky - kterou je třeba udělat, aby příští divadelní sezóna mohla proběhnout bezproblémově a na úrovni. A nejde v tomto směru jen o akce ZKS - divadlo je pronajímáno k různým účelům i jiným organizacím. Z těchto pronájmů má městská část určité zisky, které alespoň zčásti pokrývají náklady na tuto budovu vynakládané. Bez solidního technického zázemí, bez určitého systému fungování a bez pořádku před i za jevištěm by celé divadlo ztratilo na ceně. A tak ZKS recipročně zplácí své "dluhy" městské části, majiteli divadla, která umožňuje členům společnosti využívat budovu za výhodných podmínek.