Jubileum ochotnického divadla na Zbraslavi
(Zbraslavské noviny 4/ 04)

Přesně před 160 lety se na Zbraslavi poprvé hrálo ochotnické divadlo! Tuto skutečnost uvádí ve svém zápise archivářka zbraslavského panství, paní Zdenka Nyplová: "... v roce 1844 vzniká a ujímá se myšlenka zahráti divadlo místními ochotnickými silami. Vedení ujal se tehdy spolumajitel cukrovaru Antonín Richter ml., vzdělaný, světaznalý průmyslník. ... Na jeho intervenci píše dne 30. března 1844 vrchní Hrdlička krajskému úřadu, že syn zdejšího cukerního fabrikanta zamýšlí v městečku Zbraslavi několik českých a německých divadelních představení uspořádati. ... Vrchní sám se přimlouval a doporučoval, aby povolení bylo uděleno, neboť městečko je již tak pokročilé, že si může podobný podnik dovoliti a pak - zúčastní se v něm jen členové místních spořádaných rodin."

A paní Nyplová pokračuje: "Krajský úřad již 1. dubna přípis vrchnímu vrátil, s poznámkou, že žadatel má přesně vyznačiti, jak chce s výtěžkem naložiti, jakému dobročinnému účelu ho věnovat, že má vytknouti počet chystaných představení a dokonce i udat charakter a zaměstnání jednotlivých herců, a takto podle předpisů složenou žádost úřadu předložiti. Stalo se tak 13. dubna 1844. Vrchní doplnil žádost Richterovu údajem, že hráti se bude ve prospěch místních chudých a to tři představení česká a jedno německé. ... Zdůrazňuje, že účinkovati budou pouze členové solidních familií, vybraní a schopní a že vrchnostenský úřad dohlédne, aby byly hrány jen hry povolené, z českých jen ty, které předvádí pražská scéna. Vybrané peníze vezme si na starost kancelářský úředník spolu s panem farářem, jakožto předsedou chudinského ústavu."

Z popisu paní Zdenky Nyplové poznáváme, že hrát divadlo před 160 lety nebyla žádná legrace. Dnešním ochotníkům žádné úřední obstrukce nehrozí. Ale srovnejte si data oné korespondence mezi Zbraslaví a tehdejším krajským úřadem. Je fascinující, jak šlo vše rychle, obratem, bez jakýchkoliv prodlev. Citujeme: "Dne 22. dubna 1844 vydává podkrajský hejtman Hawle přípis, v němž sděluje, že dekretem zemského gubernia z 21. dubna t.r. uděluje se zbraslavským ochotníkům povolení k divadelnímu představení ve prospěch chudých. Divadelní diletanti (tak byli ochotníci v úředních aktech nazýváni) nastudovali dvě hry: od Kotzebua "Nebezpečné sousedství" a Originallustspiel od Öttingra "Die Getäuschten". Z toho, že v čele podniku stál Richter, možno soudit, že představení se konalo v některém sále bývalého konventu. ... Nenalézáme aspoň žádné zmínky o místnosti v některém hostinci. Z protokolů, zavedených na kanceláři při odvádění vybraného vstupného, dovídáme se jen, že první představení připadlo na den 9. června 1844, a že vyneslo čistých 26 zl. k. č. (konvenčního čísla). Na to následovaly dvě představení: o svátku Petra a Pavla a v den následující 30. června. 29. června činil výtěžek 40 zl. 48 kr., druhý den 15. zl. 4 kr. k. č. Z toho se odečetlo za tisk cedulí 3 zl. Ze čtvrtého představení, konaného 28. července, odvedeno 23 zl. 30 kr. šajnů čistého zisku, jenž zbyl po odečtení 18. zl. 54 kr. za výlohy."

Současní ochotníci ze Zbraslavské kulturní společnosti mohou tedy letos slavit. Údaje paní Nyplové jsou jistě věrohodné. Stejně tak je jisté, že ochotnické divadlo se před rokem 1844 na Zbraslavi nehrálo, neboť v opačném případě by určitě existoval nějaký dokument dokládající takovou událost, ze společenského hlediska nikoliv nepatrnou. Po roce 1844 nám paní Nyplová dokládá další divadelní aktivity na Zbraslavi v letech 1847 a 1848. Ty přerušily - a na dlouhou dobu - tehdejší revoluční excesy a následný bachovský absolutismus. Až v roce 1857 byl "položen základ soustavného pěstování ochotnického divadla ve Zbraslavi". O deset let později bylo založeno "Družstvo divadelních ochotníků Hálek", jehož bohaté činnosti po mnohá desetiletí se můžeme dnes jen a jen obdivovat. A kontinuita ochotnického divadla trvá v podstatě od oněch dob do současnosti.