06.10.2014

Zpráva o činnosti ZKS v sezóně 2009/2010

Valná hromada 18. června 2010.

 

Vážení přátelé,
zprávu o činnosti jsem rozdělil do jednotlivých kapitol.


Činnost ZKS

Základem naší činnosti je pravidelné hraní loutkového a činoherního divadla. V této sezóně jsme odehráli 27 řádných (tzn. sobotních) loutkových a 21 činoherních představení, 2 komponované večery Zbraslavské forbíny, dále jsme již tradičně hostili divadelní přehlídku ADA Kaškova Zbraslav, a to jak listopadovou tak i červnovou. Uspořádali jsme dvě taneční zábavy pro děti a dospělé. Spoluorganizovali jsme letošní Dětský den v areálu ZŠ Nad Parkem. Vzhledem k naší velké aktivitě spojené s hlavní naší činností, to je hraním divadla, nám již nezbývá moc sil a ani chuti na vymýšlení a pořádání dalších společenských akcí na Zbraslavi.

V této sezóně se činil především činoherní soubor, který nastudoval tři nové inscenace. Byly to: Agáta Christie – Trojčlenka (režie Jakub Jungmann), Jaroslav Vrchlický -Noc na Karlštejně (režie Filip Toušek) a Karel a Josef Čapek - Adam Stvořitel (režie Zuzana Burianová). Uváděné hry byly nastudovány kvalitně, herecké výkony jsou dobré a vyrovnané. Z dramaturgického hlediska je přínosem jejich žánrová pestrost a především zapojení nových režiséru, což je snad příslib i do budoucna. K tomu je rozpracována pohádka O šípkové Růžence (režie Svatoslav Mahelka), na kterou je hotová scéna a muzika.

Loutkářsky soubor letos neuvedl žádnou premiéru. To zde není výtka, ale konstatování. Rozpracovaný je Barnabáš. Během podzimu 2009 se práce na této inscenaci podařilo nakonec po několika urgencích rozhýbat a premiéra snad bude letos na podzim.

Mimo hraní na domácí scéně Divadla Jana Kašky jsme uskutečnili i zájezdy. Činoherci odehráli v Horních Počernicích pohádku Šíleně prolhaná princezna. Dále činoherní soubor uvedl v rámci Slavnostní Elišky Přemyslovny na Zbraslavi v městské zahradě oblíbenou hru Noc na Karlštejně. Loutkový soubor vystoupil na dětském dnu na Zbraslavi a festivalu Mezi ploty v Bohnicích s loutkovou pohádkou O princezně Zubejdě Solimanské.

Na naší scéně jsme přivítali dva činoherní soubory, a to dvakrát Křoví a jednou spřátelené divadelníky, soubor Právě začínáme z Horních Počernic, se hrou Hrdina západu.

Již tradiční součástí divadelní sezóny je společenský pobyt na horách, tzn. ve Vítkovicích v Krkonoších.

Musím zde konstatoval, že i přes poměrně náročný divadelní program, se díky vzájemné ohleduplnosti a domluvě, podařilo zrealizovat tolik akcí více méně bez konfliktů. V průběhu sezóny se dařilo udržet v prostorách divadla pořádek a řád a i členové se více méně chovali dobře ke společnému majetku ZKS.

Zde se jen dovolím malou glosu o nelehkém úkolu režiséra v tomto spolku. On v našem spolku není jen ten, kdo si nějakou hru objeví, připraví a nastuduje. Bohužel je na něm i veškerá „manažérská“ práce se samotnou realizací inscenace (od výběru herců, po přípravu scény, muziky, organizování zkoušek a konečně i zajištění samotných představení).


Činnost výboru ZKS

Hlavním činností výboru bylo organizační zajištění akcí. Co se v celku podařilo. Na uváděná činoherní přestavení, pokud jsou pod autorskými právy, jsou uzavřeny s agenturou DILIA licenční smlouvy a autorské poplatky jsou hrazeny.

Vzhledem k množství uváděných a připravovaných her, si výbor vyhradit právo rozhodování o zahájení zkoušení nových inscenací. Každý, kdo bude chtít realizovat jakoukoliv hru, nejprve předloží výboru scénář ke schválení. Výbor předložené scénáře posuzuje především z hlediska jejich dramaturgické vhodnosti a finanční či technické realizovatelnosti. Výbor následně rozhodne o případné realizaci s předem určenými podmínkami (např. finančními, termínovými, realizačními, personálními a podobně).

Se začátkem sezóny ukončila svoji dlouholetou práci v bufetu Alena Boubelíková, takže nyní se v obsluze na baru střídá více členů (zpravidla Markéta Bydžovská, Pavel Bydžovský, Filip Toušek a Pavla Baďurová). Výbor se také snaží sledovat kulatá životní výročí našich členů a případně je podaruje malým dárkem (květina a hrneček s fotkou).

Zásluhou Petra Olši máme od září 2009 novou podobu internetových stránek ZKS. O jejich naplnění se dále především starali a starají Vladimír Lindner za loutkaře a Filip Toušek za ZKS a činohru. Stránky jsou hodnoceny kladně, průměrná návštěvnost byla v dubna 2010 - 88 návštěv denně.

Po delší době byly nuceni investovat do obnovy a rozšíření majetku. Jednalo se především o tyty nákupy: Reflektory a filtry - 17 664, rekonstrukce TV okruhu -16 910,kávovar-11 900, přímočará pila - 2 290, hlavový mikrofon AKG - 2 x po 3 990.

Tím se dostáváme k financím. Hlavním zdrojem jsou pro nás příjmy z odehraných představení či pořádaných akcí a pak případně obdržené granty. Většinou to jsou v našem případě od hl.m Prahy a městské části Praha – Zbraslav.

1. HM Praha - Zbraslavské loutkaření (8/2009) – 20 000,- Kč

2. MČ Praha – Zbraslav – Zbraslavské forbíny(9/2009) - 11 000,- Kč

3. HM Praha – Divadelní rok Jana Kašky (3/2010) – 30 000,- Kč

Obdržené granty byly a jsou průběžně čerpány v souladu s žádostí projektu a včas a řádně vyúčtovány. Výbor dále průběžně sleduje vyhlášení grantových termínů a o pro nás vhodné požádá.


Návrh programu činnosti v sezóně 2009/2010

Jsou vypsané termíny letních brigád a je připraven seznam prací. Hlavní prací bude úklid. Zahájení divadelní sezóny loutkových představení předpokládám tradičně v polovině října. U činohry to vypadá již na září.


Dramaturgický plán pro sezónu 2010/2011

 

1. Činohra

  • reprízy stávajících her 
  • zahájení zkoušení Šípkové Růženky, Výročí, Nastavený čas

2. Loutkové divadlo

  • reprízy stávajících her 
  • zahájení zkoušení Barnabáše + premiéra

3. Další akce

  • Vzpomínkový program k 200. výročí narození Jana Kašky - září 2010
  • Zbraslavské forbíny – 2 večery
  • Ples (asi jen jeden – únor 2011)
  • Kaškova Zbraslav
  • Na rok 2012 – připomenutí 70. výročí smrti Vladislava Vančury. Divadelní představení (např. obnovení Kubula a Kuba Kubikola, Rozmarné léto, Obrazy z dějin národa českého - Kosmas a paní Božetěcha).


Závěrečné hodnocení

Zopakuji tak, co každý rok. Velkou naší výhodou je domácí zázemí Divadla Jana Kašky. Díky pravidelným příjmům z představní a zatím stále přízni obce, jsme na tom dobře. Říkám to zde proto, abychom si uvědomili co máme a tuto výhodu také promítli do hlavní činnosti našeho spolku, to znamená do kvalitního loutkového a činoherního ochotnického divadla.

Děkuji všem členům za jejich odvedenou dobrovolnou práci.

S pozdravem Divadlo žije!

Filip Toušek, předseda Zbraslavské kulturní společnosti