06.10.2014

Zpráva o činnosti ZKS v sezóně 2007/2008

Valná hromada 6. června 2008.

 

Vážení přátelé,

zprávu o činnosti jsem rozdělil do jednotlivých kapitol.

 

Činnost ZKS

Základem naší činnosti je hraní loutkového a činoherního divadla. V ještě neskončené sezóně jsme odehráli 26 loutkových a 10 činoherních představení, 3 komponované večery Zbraslavské forbíny, dále jsme již tradičně hostili divadelní přehlídku Kaškova Zbraslav a podíleli se, i když menší měrou než v minulosti, na zajištění festivalu dechových hudeb Vejvodova Zbraslav. Pořádali jsme dva plesy pro děti a dospělé, a to Mikulášskou zábavu a Předjarní bál. Pro děti zaměstnanců hotelu Hilton jsme sehráli oblíbeného Pejska a kočičku. Do prázdnin nás čeká ještě jedno činoherní představení a divadelní přehlídka ADA.

Loutkářský soubor Rolnička mimo repríz již uváděných marionetových a maňáskových her, v letošním roce připravil obnovenou premiéru klasické marionetové pohádky Ostrov splněných přání. I když se jednalo o „obnovenou premiéru“ svojí náročností (oprava loutek, nová scénická hudba, úprava scény, nové obsazení mluvičů i vodičů) se v podstatě se jednalo o nastudování nového představení.

Členové činoherního souboru již v průběhu léta začali zkoušet novou hru, a to Gogolovu Ženitbu. Původní uvažovaný termín premiéry ( listopad) se z důvodů především personálních (změna obsazení několika rolí) a přidání písniček nepodařilo dodržet. Premiéra byla v únoru a dle ohlasu diváků se jedná o úspěšné divadelní kus. Dalším příjemným počinem činoherců bylo nastudování autorské divadelní hry Stříbrný král v režii Pavly Rakoušové, která byla nastudována v opravdu rekordním čase. Drobnou kaňkou činoherců je přístup aktéru hry Pyžamo pro šest, kteří i když jednotlivě potvrzovali zájem o její hraní, se vzájemně nebyli schopni domluvit na termínu a výsledkem bylo, že v sezóně nebyla uvedena ani jedna její repríza. Což bylo nepříjemné především na podzim, kdy tedy nebylo uváděno žádné činoherní představení.

Divadelní sezóna byla zakončena tradičním společenským pobytem na horách, tzn. ve Vítkovicích v Krkonoších (za opravdu hojné účasti členů).

 

Činnost výboru ZKS

Kromě vyřizování běžných organizačních záležitostí výbor především dokončil inventuru majetku ZKS, podařilo se nám zprovoznit naše www stránky (o loutkářské se stará Láďa Lintner, o ZKS nejprve Jarda Pavlíček a nyní je dobrovolně spravuje a především aktualizuje Péťa Olša), při přípravě Ostrova splněných přání byla provedena úprava nasvícení loutkové scény (zadní horizont, úprava umístění světel). Největší investicí do našeho technického vybavení v této sezóně bylo zakoupení 4 sad hlavových mikrofonů. Dále byly průběžně hrazeny veškeré náklady spojené s přípravou výše uvedených inscenací. Výbor samozřejmě sleduje účelnost, přiměřenost, smysluplnost a ekonomičnost vynakládaných prostředků. Zásada je v maximální míře využití stávající fundus rekvizit, kostýmů a kulis. V případě nových zakoupených či jinak pořízených věcí se posuzuje také další upotřebitelnost.

Možnost čerpání výdejů nákupu je odvislá od finančních možností spolku. Naším hlavním příjmem je vstupné a dá se říci, že čím větší množství akcí požádáme, tím pro nás lépe. Dalším zdrojem příjmů jsou členské příspěvky a grantové programy.

1. MČ Praha – Zbraslav – Zbraslavské forbíny - 9 000,- Kč

2. MČ Praha – Zbraslav – Zbraslavské forbíny 2008 - 5 000,- Kč

3. HMP – Zbraslavský kulturní rok 2008 – 20 000,- Kč

Z výše uvedeného je zřejmé, že žádáme především o grant MČ Praha – Zbraslav a MHMP. Situace s granty HMP je teďka poněkud divoká a těžko se dá předvídat další vývoj. Koncem roku 2007 jsme se obrátili s žádostí o finanční podporu Pražskou teplárenskou, ČEZ, ČSOB – žádosti byly zamítnuty nebo nám bylo doporučeno žádat prostřednictvím nadací zřizovanými těmito subjekty. V letošním roce tak učiníme a výbor průběžně sleduje vyhlášení grantových termínů.

 

Návrh programu činnosti v sezóně 2008/2009

I když se, podle mě, divadelní nebo spolková činnost vysloveně přesně plánovat nedá, je dobré si stanovit základní plán akcí a činnosti.

Ve stručnosti, co by jsme rádi udělali: jsou vypsané termíny letních brigád a je připraven seznam prací. Hlavní prací bude úklid divadelního zázemí a to především činoherních kostýmů, kulis a rekvizit. Zahájení dalšího divadelního roku předpokládám již tradičně v polovině října,

Dramaturgický plán pro sezónu 2008/2009 – mimo reprízy již uváděných loutkových her.

1. Loutkové divadlo

  • Benjamín – scéna do konce prázdnin - listopad premiéra
  • Solimanská princezna
  • Marionety Pudivítr
  • Kubula ??

2. Činohra

  • Reprízy Stříbrného krále a Ženitby
  • Pohádka pro děti – Šíleně prolhaná princezna - listopad premiéra
  • Nastavený čas

3. Další akce

  • Mikulášská zábava 29. 11 (pokud se podaří přesunout Kaškovu Zbraslav na 22. – 23. listopad
  • Masopustní zábava – únor 2009
  • Zbraslavské forbíny

 

Závěrečné hodnocení

Bojím se to vyslovit, ale letošní sezónu hodnotím jako jednu z nejúspěšnějších. Vítaným pozitivem bylo personální posílení především loutkářského souboru, i když zde je osoba Františka Pondělíčka zcela klíčová a těžko nahraditelná. Další pozitivum je zapojení nových mladých členů především v Ženitbě, tak i jejich nastudování Stříbrného krále. Je dobré, že se nezapojují jen při hraní, ale i při organizování dalších aktivit ZKS. Což je dobrý počin především do budoucna.

Děkuji všem členům za jejich odvedenou dobrovolnou práci.

Filip Toušek, předseda Zbraslavské kulturní společnosti