06.10.2014

Zpráva o činnosti ZKS v sezóně 2002/2003

Valná hromada 20. září 2003.

 

Vážení přátelé,

jak jistě víte, Zbraslav byla v loňském srpnu zasažena povodní, která vytopila i naši domovskou scénu – budovu Divadla Jana Kašky. Nemožnost použití budovy divadla, se kterou je činnost naší společnosti bezprostředně svázána, měla a má do jejího znovuotevření po opravě, hlavní a určující vliv na činnost Zbraslavské kulturní společnosti. Výbor i jednotliví členové Zbraslavské kulturní společnost jsou proto postaveni před různé problémy a úkoly, které si nikdo z nás neuměl dopředu představit. Z trochou nadsázky se dá říci, že některé letité problémy po opadnutí vody odplavaly, ale jiné se vynořily. I přes tyto těžké podmínky se činnost ZKS nezastavila, ba spíše naopak a za to bych chtěl všem členům poděkovat.

Dále proberu činnost ZKS v sezóně 2002/2003 po jednotlivých bodech.

 

Budova Divadla Jana Kašky

V divadle probíhal tradiční prázdninový úklid a příprava na sezónu. 14. srpna byla budova zatopena. Nemá cenu zde podrobně popisovat postup likvidačních prací, protože většina členů se na nich podílela. Začátkem října byly všechny zachráněné a upotřebitelné věci uloženy na půdě sousedního objektu knihovny. Bezprostředně po povodni se zahájili projekční práce na Sanačním projektu rekonstrukce divadla. Projekt byl odevzdán projektantem v únoru tohoto roku. V prosinci 2002 městská část Praha – Zbraslav rozhodla o zbourání bývalého zázemí divadla – domečku, z důvodu celkového špatného technického stavu objektu. Bezprostředně po zbourání domečku byli zahájenu projekční práce na vybudování nového, suchého a patrového objektu zázemí. 2. září 2003 nabylo právní moci stavební povolení. Samotná rekonstrukce je fyzicky zahájena od 15. září, i když na jaře byly provedeny bourací práce a budova byla intenzivně větrána. Dřívějšímu zahájení bránilo především neuzavření pojistné události a vysoká vlhkost zdiva. O tomto problému jsem členy průběžně informoval.

 

Hraní v náhradních prostorách

Minulá Valná hromada rozhodla o hraní v náhradních prostorech. Při nedostatku vhodných prostor bylo nakonec rozhodnuto o hraní v aule ZŠ Nad Parkem. Aula se musela upravit (světelná rampa) a bylo nutno opravit loutky, kulisy a paravány. I při ztížených podmínkách pro účinkující se odehrálo 9 loutkových představení s příznivým ohlasem u diváků. Hostující soubory odehráli 6 představení a 2 představení jsme odehráli na zájezdech.

Žáci dramatického souboru odehráli v prostorách hudební školy benefiční představení ve prospěch opravy Divadla Jana Kašky hry Jak je důležití míti Filipa. Chtěl bych jim zde za to poděkovat.

 

Finanční situace

Valná hromada členů rozhodla o organizování sbírky na opravu divadla Jana Kašky. Jedním z nezbytných podkladů pro udělení souhlasu ke sbírce je podané daňové přiznání. To se za celou dobu fungování ZKS nikdy nepodávalo. Při zpracování podkladů pro podání daňových přiznání se zjistily chyby a nesrovnalosti ve vedení účetnictví pokladní společnosti paní Libuší Vedralovou. Na základě takto zjištěných skutečností byla pokladní výborem odvolána a jmenovaná pokladní nová - paní Jana Pondělíčková. Nyní jsou zpětně podaná daňová přiznání od začátku fungování ZKS včetně za rok 2002.

Sbírka byla povolena od 27. září 2002 do 31. 8. 2003 a vynesla 163 000 Kč.

Dále výbor požádal MHMP o grant na opravu vybavení divadla a na premiéry nových her. Společnost obdržela grant od magistrátu hl. m. Prahy ve výši 400 000 Kč na nákup nového vybavení divadla a 20 000 Kč na premiéry nových her.

Výbor provedl vyúčtování grantu od MHMP na výstavu „Zbraslav v roce 1 a 100. výročí narození Jaromíra Vejvody.“

 

Další aktivity ZKS

ZKS ve spolupráci s MČ Praha – Zbraslav uspořádala výstavu na přelomu června a července k připomenutí 100. narození hudebního skladatele Jaromíra Vejvody spojenou s výstavou Zbraslav v roce 1 fotografa Miroslava Hucka.

Členové ZKS se podíleli na zajištění Festivalu dechových hudeb Vejvodova Zbraslav.

Dále ZKS uspořádala Mikulášskou zábavu a Maškarní ples pro děti i dospělé v Sokolovně.

V opravených prostorách knihovny jsme uspořádali Dětský den spojený s premiérou pohádky Kašpárkova strašidla na přenosné scéně.

V květnu se uskutečnil společný výlet členů k 20-li letům činnosti loutkářského souboru Rolnička do Vítkovic.

 

Co se nepovedlo

Činoherní soubor začal zkoušet divadelní hru Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo. Původně předpokládaná premiéra se z jara přesunula na podzim a vypadá to na další posun.

Pro nemožnost, kde konat přehlídku jednoaktových her Kaškova Zbraslav, se tato uskutečnila v náhradních prostorách v Jinonicích. Z téhož důvodu jsme nehostili divadelní celopražskou amatérskou přehlídku, kterou pořádala ADA.

Výbor dále rozhodl o nepořádání výstavy v tradičním termínu přelomu června a července.

 

Co nás čeká

Jak jsem se zmínil v úvodu, činnost ZKS výrazně ovlivňuje stav budovy Divadla Jana Kašky. Doufám, že ještě v průběhu této sezóny se do divadla vrátíme. Před slavnostním zahajovacím představením nás čeká ještě mnoho práce na znovuzahájení provozu. Při zařizování a vybavování divadla se bude provádět podrobná inventarizace majetku. Zde bych chtěl všechny členy požádat o co největší šetrnost při zacházení se společným majetkem.

 

Závěr

Na závěr chci poděkovat všem členům a především kolegům z výboru za jejich práci. Věřím, že společným úsilím se nám podaří zprovoznit divadlo a že budoucí divadelní sezóna proběhne již bez komplikací.

Filip Toušek, přdseda Zbraslavské kulturní společnosti